Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dzieła muzycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-I-23ADM-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła muzycznego
Jednostka: Wydział Instrumentalny
Grupy: II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: akordeon, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: altówka, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: fagot, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: flet traverso, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: flet, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: fortepian, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: gitara, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: klarnet, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: klawesyn, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: kontrabas, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: lutnia, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: obój barokowy, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: obój, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: organy, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: perkusja, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: puzon, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: skrzypce barokowe, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: skrzypce, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: trąbka, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: tuba, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: waltornia, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: waltornia, II st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: wiolonczela barokowa, I st.
II rok, III sem., Instrumentalistyka, specjalność: wiolonczela, I st.
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

• Kształcenie umiejętności analizowania i interpretowania dzieł muzycznych (stanowiących reprezentację

różnych okresów historycznych, gatunków i stylów), wyjaśniania reguł jego konstrukcji z uwzględnieniem

aspektów wykonawczych.

• Doskonalenie umiejętności doboru adekwatnych metod analizy, umiejętności posługiwania się nimi,

stosowania właściwej terminologii muzycznej.

• Pogłębienie wiedzy z zakresu teorii form i stylów muzycznych.

Pełny opis:

• Zagadnienia terminologiczne: pojęcie analizy muzycznej, pojęcie formy w muzyce. Przegląd metod

analitycznych w kontekstach: historycznym, ideologicznym, epistemologicznym: modernizm - pozytywizm -

metody logocentryczne, pierwsza moderna - ewolucjonizm - metody procesualne, moderna wyjęta spod

prawa -totalitaryzm - metody pragmatystyczne, druga moderna - scjentyzm - metody sformalizowane -

„strukturalne”, postmodernizm - metody holistyczne – 2 h

• Teoria formy dzieła muzycznego w ujęciu empirycznym. Zasady organizacji materiału muzycznego, m.in.:

organizacja struktur horyzontalnych i wertykalnych, organizacja czasu muzycznego, faktura, ustroje

formalne, podstawowe zasady kształtowania przebiegu muzycznego: szeregowanie i rozwijanie i ich wpływ

na mechanizm organizowania formy – 2 h.

• Ścisłe formy polifoniczne: fuga i kanon. Rodzaje, zasady konstrukcji, rola środków polifonicznych a

mechanizm formy. Przykłady recepcji tradycyjnych form polifonicznych w twórczości muzycznej XX wieku

(m.in.: Bacewicz, Bartók, Lutosławski, Górecki) – 6 h.

• Układy okresowe i quasi okresowe. Zasady tworzenia. Typy zależności okresowych. Formy o budowie

okresowej. Przykłady m.in. z mazurków: Chopina, Szymanowskiego, Maciejewskiego, B. Schaeffera i z

utworów reprezentujących inne niż mazurki konstrukcje (np.: wariacje, sonata, rondo itp.) – 8 h.

• Formy wariacyjne. Wariacyjność: technika a forma. Cechy form wariacyjnych. Typy wariacji i ich

charakterystyka. Przykłady z twórczości: Mozarta, Beethovena, Paganiniego, Liszta, Brahmsa,

Lutosławskiego, R. Augustyna, A. Weberna, B. Schaeffera – 8 h.

• Rondo. Wstępne formy ronda. Rola współczynników i charakterystyka typów formy ronda. Uniwersalizm i

chłonność formy. Przykłady z twórczości: Mozarta, Beethovena, Chopina, Chaczaturiana, T. Sikorskiego – 8

h.

• Sonata. Forma sonatowa – istota, postacie, transformacje. Dramaturgia przebiegu sonatowego. Założenia

cyklu sonatowego. Przykłady recepcji tej formy na gruncie sonat solowych, kameralnych, kwartetu,

symfonii, koncertu. Przykłady z twórczości: Mozarta, Beethovena, Chopina, Liszta, Brahmsa, Debussy’ego,

Szymanowskiego, Prokofiewa, Skriabina, Hindemitha, Lutosławskiego, Góreckiego, Pendereckiego, R.

Augustyna, M. Bukowskiego, K. Meyera, Z. Rudzińskiego – 12 h.

• Kształtowanie formy w XX i XXI wieku. Tendencje neoklasyczne – synteza zjawisk na podstawie wcześniej

analizowanych utworów. Tendencje nowatorskie o rodowodzie awangardowym i ich wpływ na strukturę

dzieła: dodekafonia – serializm – punktualizm; sonoryzm; „dzieło otwarte” jako rezultat oddziaływania

koncepcji indeterministycznych (forma realna i forma potencjalna), ekstremalne przejawy indeterminizmu

(muzyka intuitywna, teatr instrumentalny, happening); minimal music, forma unistyczna, spektralizm; forma

w utworach postmodernistycznych; nowe podejście do czasu i przestrzeni w muzyce (pojęcia stanu i

procesu), montaż formy. Repertuar analityczny czerpany z reprezentatywnej dla wymienionych zjawisk

twórczości kompozytorskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku (m.in.: Lutosławski, Penderecki,

Bargielski, Serocki, Schaeffer, Łuciuk, Haubenstock-Ramati, Gabryś, Synowiec, Sikorski, Krauze, Szymański,

Maciejewski, Pstrokońska-Nawratil, Berg, Stockhausen, Boulez, Reich, Glass, Brown, Cage, Grisey i inni) – 8

h.

• Sprawdziany – 4 h.

Literatura:

• M. Borkowski - Zagadnienie formy muzycznej w utworach dodekafonicznych Weberna, „Res Facta”,

• B. Childs - hasło: Indeterminacy, w: Dictionary of Contemporary Musie, red. J. Vinton, New York

• J. M. Chomiński - hasło: Forma, w: Encyklopedia Muzyki, red. A. Chodkowski,

• J. M. Chomiński - hasło: Sonologia w: Encyklopedia Muzyki, red. A. Chodkowski,

• J. M. Chomiński - Wilkowska-Chomińska K., Formy muzyczne, t.

• J. M. Chomiński -Wilkowska-Chomińska K., Formy muzyczne, t. 1

• C. Dalhaus - Forma, przekł. Polski: M. Bristiger, „Res Facta” 1970

• K. Droba - Podstawowe zasady organizacji czasu w muzyce: czas metryczny i czas ametryczny czyli

rytmiczny, w: Księga Jubileuszowa Mieczysława Tomaszewskiego

• K. Ebbeke - hasło: Aleatorik, w: MGG, Allgemeine Enzyklopadie der Musik begriindet von Friedrich Blume;

zweite neubearbeitete Ausgabe hrsg. Von Ludwig Finscher, Sachteil 1

• H. H. Eggebrecht - Uwagi o metodzie analizy muzycznej, przekł. Polski: M. Stanilewicz, „Res Facta”

• M.Goldstein, P. Lansky - hasło: Texture, w: Dictionary of Contemporary Musie, red. J. Vinton

• M. Gołąb - Spór o granice poznania dzieła muzycznego, monografie MFN, seria humanistyczna

• A. Granat-Janka - Forma w twórczości instrumentalnej Aleksandra Tansmana

• P. Griffiths - hasło: Avant gardę, w: The New Grove Dictionary of Musie and Musicians

• W. Grunzweig - hasło: Minimal Musie, w: MGG, Allgemeine Enzyklopadie der Musik begriindet

• D. Gwizdalanka - Brzmienie kwartetów smyczkowych Beethovena

• Z. Helman - Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku

• A. Jarzębska - Idee relacji serialnych w muzyce XX wieku, Musica Jagellonica

• A. Jarzębska - Spór o piękno muzyki. Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku, monografie

MFN, seria humanistyczna

• R. Kolarzowa - Postmodernizm w muzyce

• I. Lindstedt - Dodekafonia i serializm w twórczości kompozytorów polskich XX wieku

• W. Lutosławski - O roli elementu przypadku w technice komponowania

• T. Malecka - I Symfonia Krzysztofa Pendereckiego, w: Współczesność i tradycja w muzyce Krzysztofa

Pendereckiego, Zeszyty Naukowe nr 5 Akademii Muzycznej w Krakowie, red. R. Chłopicka

• W. Michniewski - Próba określenia zasad funkcjonowania zapisu muzyki graficznej, nr 8, s.

• B. Miklaszewska - Minimalizm w muzyce polskiej, Musica Jagellonica

• D. Mirka - The sonoristic structuralism of Krzysztof Penderecki

• I. Nikolska - Postmodernizm w interpretacji Pawła Szymańskiego, wyd. Akademii Muzycznej w Krakowie, red.

K. Droba, T. Malecka, K. Szwajgier

Efekty uczenia się:

Patrz: Tabela efektów uczelnia się www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-studenta/wydzial-ii/programy-studiow/

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia określane na pierwszych zajęciach.

Metody weryfikacji efektów kształcenia - egzamin pisemny i ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Violetta Przech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Klimsiak, Malwina Marciniak, Katarzyna Rajs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-15 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Violetta Przech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Violetta Przech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
ul. Słowackiego 7, 85-008 Bydgoszcz tel: +48 52 321525 http://www.amuz.bydgoszcz.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)